Grecja

W ramach filaru transformacji cyfrowej analizuje się wskaźniki przyjmowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w oparciu o istniejące oficjalne dane publiczne (Eurostat). W ramach filaru analizuje się poziom przyjmowania przez MŚP różnych rodzajów technologii cyfrowych, wyniki MŚP w zakresie handlu elektronicznego oraz dostępność umiejętności cyfrowych w MŚP. Filar składa się z 10 podwskaźników podzielonych na trzy wskaźniki.

Cyfryzacja MŚP

E-handel

Umiejętności cyfrowe

Filar zielonej transformacji dotyczy działań podejmowanych przez MŚP i kraje w celu dokonania ekologicznych przemian. Celem filaru jest określenie i przeanalizowanie istniejących najlepszych praktyk, przeanalizowanie różnych działań podejmowanych przez MŚP i przedsiębiorstwa lub na poziomie krajowym w celu ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko. Składa się on z sześć podwskaźników, podzielonych na trzy wskaźniki.

Ochrona zasobów naturalnych

Redukcja emisji

Wydajność ekologiczna

Filar konkurencyjności MŚP dotyczy tego, jak europejskie MŚP radzą sobie w porównaniu z ich konkurentami w krajach rozwiniętych. Celem tej kluczowej kwestii jest zrozumienie, jak dobre wyniki osiągają europejskie MŚP na rynkach międzynarodowych, jak szybko się rozwijają i jaka jest ich wartość dodana w gospodarce. Filar składa się z pięciu podwskaźników, podzielonych na trzy wskaźniki.

Eksport

Produktywność

Wzrost