Konkurencyjność MŚP

Filar konkurencyjności MŚP dotyczy tego, jak europejskie MŚP radzą sobie w porównaniu z ich konkurentami w krajach rozwiniętych. Celem tej kluczowej kwestii jest zrozumienie, jak dobre wyniki osiągają europejskie MŚP na rynkach międzynarodowych, jak szybko się rozwijają i jaka jest ich wartość dodana w gospodarce. Filar składa się z pięciu podwskaźników, podzielonych na trzy wskaźniki.