Informacje

Dlaczego potrzebny jest Indeks zielonych, cyfrowych i konkurencyjnych MŚP?

Indeks zielonych, cyfrowych i konkurencyjnych MŚP to wieloletni projekt mający na celu wsparcie MŚP w procesie bliźniaczej transformacji i towarzyszący programowi Komisji Europejskiej - European Green Deal (Europejski Zielony Ład). Projekt wychodzi z założenia dobrze znanego w doradztwie w zakresie zarządzania: jeśli chcesz coś zmienić, zmierz to. W ramach tego założenia, projekt będzie stanowił innowacyjne spojrzenie na wyniki MŚP na poziomie krajowym w trzech kluczowych obszarach: 1) Ekologia: Jak szybko MŚP zmierzają do redukcji emisji i zwiększenia efektywności energetycznej? 2) Cyfryzacja: Jak szybko przedsiębiorstwa te wdrażają nowoczesne technologie w swoich strukturach? 3) Konkurencyjność: Jak szybko przedsiębiorstwa rozwijają się i jak dobrze sobie radzą poza rynkiem macierzystym?

Projekt jest prowadzony i zarządzany przez Lisbon Council, think tank z siedzibą w Brukseli. Edycja 2022 - znana również jako Indeks zielonych, cyfrowych i konkurencyjnych MŚP 2022 – została zainicjowana w Brukseli podczas Szczytu dotyczącego Agendy dla MŚP na XXI wiek. Pełny raport będzie wkrótce dostępny w siedmiu językach: angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, czeskim, polskim i hiszpańskim. Trwają prace nad edycją 2023.

Więcej informacji na temat Lisbon Council można znaleźć na stronie https://www.lisboncouncil.net

Pobierz Indeks Zielonych, Cyfrowych i Konkurencyjnych MŚP 2022
Obejrzyj wywiad z głównymi autorami (4 minuty)
Odwiedź stronę https://www.lisboncouncil.net

Metodologia

Indeks zielonych, cyfrowych i konkurencyjnych MŚP to ranking składający się z trzech filarów, dziewięciu wskaźników i 21 podwskaźników. Dane wykorzystane do stworzenia wskaźnika pochodzą w całości ze źródeł publicznych. Wszystkie wyniki są obliczane przy użyciu najnowszych danych dostępnych na zamknięcie 2021 roku (przyjmując marzec 2022 roku jako punkt zamrożenia danych). Dane dotyczące podwskaźników obejmują okres od 2019 do 2021 roku, w zależności od ostatniego roku dostępnego dla danego podwskaźnika.

Indeks zielonych, cyfrowych i konkurencyjnych MŚP 2022: filary, wskaźniki i podwskaźniki
Filar Wskaźnik Podwskaźnik Źródło
I. Transformacja cyfrowa I.1. Cyfryzacja MŚP I.1.1. Udział MŚP stosujących metodę analityczną big data Eurostat
I.1.2. Udział MŚP korzystających z usług przetwarzania w chmurze Eurostat
I.1.3. Udział MŚP korzystających z dwóch lub więcej kanałów mediów społecznościowych Eurostat
I.1.4. Udział MŚP o wysokiej i bardzo wysokiej intensywności stosowania technologii cyfrowych Eurostat
I.1.5. Udział MŚP korzystających z jakiegokolwiek rodzaju zabezpieczeń TIK Eurostat
I.2. E-handel I.2.1. Udział MŚP prowadzących sprzedaż w ramach handlu elektronicznego w MŚP ogółem Eurostat
I.2.2. Udział obrotów ze sprzedaży w ramach e-handlu w całkowitych obrotach MŚP Eurostat
I.3. Umiejętności cyfrowe I.3.1. Udział MŚP zatrudniających specjalistów w dziedzinie TIK w całości MŚP Eurostat
I.3.2. Udział MŚP, w których zadania z zakresu TIK wykonywane są przez własnych pracowników, w MŚP ogółem Eurostat
I.3.3. Udział MŚP prowadzących szkolenia w celu rozwoju lub podniesienia umiejętności personelu w zakresie TIK Eurostat
II. Transformacja ekologiczna II.1. Ochrona zasobów naturalnych II.1.1. Udział MŚP zmniejszających zużycie zasobów naturalnych (np. oszczędzających wodę, energię i materiały lub przechodzących na zrównoważone zasoby) European Commission
II.1.2. Udział MŚP stosujących recykling poprzez ponowne wykorzystanie materiałów lub odpadów w przedsiębiorstwie European Commission
II.2. Redukcja emisji II.2.1. Udział emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez MŚP w całkowitej emisji gazów cieplarnianych Eurostat
II.2.2. Całkowita zmiana w emisji gazów cieplarnianych (wskaźnik 1990 = 100) Eurostat
II.3. Wydajność ekologiczna II.3.1. Udział MŚP oferujących ekologiczne produkty lub usługi European Commission
II.3.2. Udział MŚP w sektorach o niskiej intensywności emisji gazów cieplarnianych w MŚP ogółem Eurostat
III. Konkurencyjność MŚP III.1. Eksport III.1.1. Udział MŚP prowadzących działalność eksportową w MŚP ogółem Eurostat
III.1.2. Relacja handlu MŚP do PKB Eurostat
III.2. Produktywność III.2.1. Wydajność pracy MŚP Eurostat
III.3. Wzrost III.3.1. Udział przedsiębiorstw szybkiego wzrostu w ogóle aktywnych przedsiębiorstw (więcej niż 10 pracowników) Eurostat
III.3.2. Udział osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach wysokiego wzrostu w zatrudnieniu ogółem (przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 10 pracowników) Eurostat

Główną zastosowaną metodą sumowania była średnia arytmetyczna. W procesie sumowania wszystkim filarom, wskaźnikom i podwskaźnikom przypisano jednakowe wagi. Dlatego też wyniki wskaźnika obliczane są jako średnia arytmetyczna wskaźników cząstkowych wchodzących w skład wskaźnika. Podobnie, wyniki filaru to średnia arytmetyczna wskaźników wchodzących w skład filaru. Ogólna ocena kraju jest średnią arytmetyczną filarów składowych.

W celu zsumowania wartości wskaźników zastosowano metodę normalizacji min-maks, przy czym zakres normalizacji wynosił od 10 do 100. W przypadku większości podwskaźników (19 z 21) najwyższa wartość odpowiada najlepszemu wynikowi (100 punktów), natomiast najniższa wartość uznawana jest za najgorszy wynik (10 punktów). Dla dwóch podwskaźników, II.2.1 Udział emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez MŚP w całkowitej emisji gazów cieplarnianych oraz II.2.2. Zmiana emisji gazów cieplarnianych, metoda została odwrócona: najniższa wartość otrzymuje najwyższą ocenę (100 punktów), a najwyższa wartość najniższą ocenę (10 punktów).

Uwagi do wskaźników i metodologii można zgłaszać bezpośrednio na stronie https://makingspeechestalk.com/ch/GDC/?id_speech=79

Źródła

Indeks i tablica wskaźników opierają się w całości na oficjalnych, publicznie dostępnych danych Komisji Europejskiej i Eurostatu. Poniższe publikacje i bazy danych służyły za kluczowe punkty odniesienia.

European Commission. Flash Eurobarometer 498: SMEs, Green Markets and Resource Efficiency (Brussels: European Commission, 2022)

Eurostat. Digital Economy and Society, Information and Communication Technology Usage in Enterprises, online version, accessed 17 January 2022

--------------. Sustainable Development Indicators, Goal 13: Climate Action, online version, accessed 14 January 2022

--------------. Structural Business Statistics, online version, accessed 16 March 2022

--------------. Air Emissions Accounts, online version, accessed 11 February 2022

--------------. Annual National Accounts, online version, accessed 21 January 2022

--------------. International Trade in Goods, online version, accessed 25 January 2022