Transformacja ekologiczna

Filar zielonej transformacji dotyczy działań podejmowanych przez MŚP i kraje w celu dokonania ekologicznych przemian. Celem filaru jest określenie i przeanalizowanie istniejących najlepszych praktyk, przeanalizowanie różnych działań podejmowanych przez MŚP i przedsiębiorstwa lub na poziomie krajowym w celu ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko. Składa się on z sześć podwskaźników, podzielonych na trzy wskaźniki.